03-9799923
אמון הציבור
info@tanzania-trip.co.il | 03-9799923 טנזניה טריפ - המומחים לטיולים בטנזניה
call us now

טיולים פרטיים לטנזניה וזנזיבר

טיול שיגשים את החלומות הכי פרועים שלכם.
לזוגות | משפחות | וקבוצות

טיולים לטנזניה בטיסות ישירות

טיולים לטנזניה וזנזיבר בטיסות ישירות במגוון תאריכים

טיולים מאורגנים לטנזניה וזנזיבר

טיולי הספארי הטובים ביותר בעולם!
הדרכה בעברית | פנסיון מלא | לודג'ים מפנקים

תקנון טיולים פרטיים – מיי טריפ בע”מ

מובא להלן תקנון חברת “מיי טריפ”, המפעילה את אתר הטיולים tanzania-trip.co.il
השימוש באתר זה, הזמנת טיול או שירות המוצע באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
מומלץ לקרוא בקפידה את האמור לעיל.
קיימים באתר תכנים אשר שימוש בהם כפוף הן לתנאי התקנון והן לתנאי ההסכם המקוון באופן מיוחד.
תנאי התקנון להלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ובתכנים הכלולים בו, הן בצורה מקוונת והן בצורה לא מקוונת באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, וכיו”ב.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל המידע המופיע באתר החברה, כולל, אך לא רק: תמונות, וידאו, טקסט, עיצובים, לוגו, תבניות וכו’ שייך לחברה באופן בלעדי.
אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לצטט או להשתמש לצורך מסחרי, בין בתמורה ובין ללא תמורה, במידע האמור, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, למעט לצורך פרטי ואישי בלבד.

החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לעדכן את האתר באופן תדיר. אף על פי כן, נתונים מסויימים עלולים להשתנות מעת לעת כמו גם מחירים וכל נתון אחר המופיע באתר.

לחברה אין אחריות לגביי המידע באתר ולפיכך הגולש באתר החברה מוותר מראש על כל טענת אובדן, נזק או עוגמת נפש הנגרמים כתוצאה מגלישה באתר.

 

תנאים כלליים:

החברה” – מיי טריפ בע”מ

לקוחות“- אדם, חברה, אגד בני אדם אשר מבקשים לבצע הזמנת טיול דרך האתר או נציג החברה בכפוף להסכמתם לתנאי ההתקשרות.

“ספקי השירות” כל הספקים אשר מעורבים לצורך הוצאתו לפועל של הטיול בניהם: חברות תעופה, בתי מלון, אתרי נופש, ספקי קרקע זרים, חברות הסעה ועוד…

“כוח עליון” ו”תקלות בלתי צפויות“- שביתה של גורם רלוונטי, מזג אוויר קיצוני חגים וחופשים, חופשות, מצב בטחוני, מלחמה, מגיפות, עיכובים ו/ שינויים בטיסות ובמסלולם, התראת מסע האוסרת על ביקור ביעד, פשיטת רגל או הפסקת שרות של ספק מהספקים וכיוצא בזה.

מועד האישור הסופי” –יום אישור ההזמנה וחיוב הלקוח, לאחריו ביטול או שינוי ההזמנה יהיו בכפוף לעלות אשר תקבע במדיניות החברה.

 

כללי:

החברה מספקת עבור הלקוחות שירותי תיור באמצעות ספקי שירות שונים בהתאם לדרישות הלקוח אשר מפורטות בטופס ההזמנה.

הלקוח מאשר בהסכמתו לתנאי ההתקשרות כי החברה תבצע את ההזמנה הנדרשת על ידי הלקוחות ולשם כך תעביר לספקי השירות מידע רלוונטי לצורך בניית ההזמנה בהתאם לדרישת הלקוח.

לחברה אין ולא תהיה אחריות משפטית בגין שיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות הנובעות מכוח עליון ותקלות בלתי צפויות כהגדרתן לעיל, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש ולא פעלה ככל יכולתה למניעתו.

חיוב הלקוח יתבצע אך ורק לאחר קבלת אישור מכלל ספקי השירות המהווים חלק מהזמנת הלקוח וזאת תוך 5 ימי עבודה. במידה ולא התקבל אישור מכלל הגורמים הנדרשים לשם הקמת ההזמנה כאמור, תנתן ללקוח ההזדמנות לבטל את ההזמנה או לפצלה, לבחירתו.

שירות אותו הזמין הלקוח באתר / באמצעות נציג החברה לגביו ניתן אישור סופי במועד ההזמנה או נמסר כי מחירו סופי, יהיה כפוף לשינויים במחיר כאמור בסעיף “הבטחת המחיר” להלן.

מובהר כי עד למועד קבלת האישור סופי להזמנה בכללותה יכול המחיר להשתנות על פי דרישתם של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן לנוסע אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. לאחר מועד האישור הסופי, שינוי ההזמנה יהיה כפוף לשינויים בהתאם למדיניות החברה הנהוגה באותה עת.

מוסכם מראש כי כל טענה של לקוח כנגד החברה תועבר בכתב לחברה לכתובתה הרשמית, בדואר רשום, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים קלנדריים מיום חזרת הלקוח ארצה.

 

תשלומים

המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער המכירה של המחאות מכירה האחרון של בנק פועלים ביום התשלום, כפי שמפורסם באתר הבנק.

החזרים

ככל ויהיה צורך בהשבת כספים ללקוחות לאחר העברת התשלום, יינתן החזר בשקלים בלבד ויחושב לפי שער מזומנים נמוך, עד 45 יום לאחר הביטול. מסך ההחזר ינוכו דמי רישום, ביטול ותוספת הבטחת שער ועמלת חברות כרטיסי האשראי, בשיעור של 2.5%.

אופן חישוב סך התשלום יוצג בפני הלקוח בטרם אישור ההזמנה.

במקרה של ביטול מצד החברה, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם, בשקלים, לפי החישוב דלעיל.

חיוב אשראי שניתן לבטחון

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שניתן לבטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

 • ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו.
 • ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם התחייב הלקוח, לא כובד.
 • במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, על דעת עצמו וללא הסכמת החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות. למען הסר ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי המוסכם בין הצדדים.
 • בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חוייבה בעלות הנזק.

 

תנאי תשלום

ניתן לבצע תשלום באמצעות:

 1. כרטיס אשראי- עד 3 תשלומים שווים ללא עמלות ריבית והצמדה.
  בין 4-10 תשלומים בכרטיס אשראי בתוספת הבטחת שער ועמלת חברת האשראי, בשיעור של 2.5%. כאמור, הסכום יוצג בפני הלקוח בטרם אישור ההזמנה.

החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על ההזמנה.

 1. בהעברה בנקאית בשקלים / דולרים לחשבוננו מספר 557557 בסניף 780 של בנק הפועלים על שם מיי טריפ בע”מ.

 

שער הדולר

אלא אם כן צוין מטבע אחרת בהצעת המחיר, כל התשלומים ישולמו בצמוד לשער הדולר. השער הקובע לעניין התשלום הוא שער המחאות מכירה כפי שמפורסם על ידי בנק פועלים ביום התשלום בפועל.

 

מקדמה ותשלומים

בהזמנת טיול, תשולם מקדמה בסך 35% ממחיר הטיול ביום ההזמנה.

יתרת התשלום תשולם עד 30 יום טרם היציאה לטיול, יצויין כי במקרים בהם נדרשת מקדמה גבוהה יותר על ידי אחד מספקי השירות, או קיימים תנאי תשלום שונים מהמצויין לעיל ולהלן, יצוין הדבר במפורש בהזמנה.

 

הבטחת מחיר

באם יחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הלקוח, ישולם ההפרש על ידי הלקוח. לחברה אין ולא תהיה אחריות לשינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים כאמור.

באם יחול שינוי בגובה “היטל דלק” הנגבה על ידי חברות התעופה, לאחר שנעשה כרטוס ולאחר שהלקוח שילם לחברה, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם.

במקרה של שינוי ב”היטל דלק” לפני שלב הכרטוס ו/או לפני שהנוסע שילם לחברה ישא הלקוח בהפרש המחיר הנובע מהשינוי.

במקרה של הפחתה ב”היטל הדלק” לפני מועד הכרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

 

טיסות

הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

המסלול וזמני הטיסות, המראות ונחיתות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing, טיסות משולבות, ואין החברה אחראית לשילובים אלו, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן.

בהתאם, דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו ללקוח עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או הנחיתות או שינויי המסלול אשר באחריותן של חברות התעופה לא תענה.

הלקוח יודע ומסכים כי ייתכנו מקרים של Over booking (הרשמת יתר) על ידי חברת התעופה. במקרה כזה יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. ללקוח אין ולא תהיה טענה כלפי החברה במקרה כאמור. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה / נסיעה.

במקרים בהם נרכשו מהחברה רק שירותי הקרקע, לחברה לא תהיה אחריות על הטיסות ושינויים ולא על השלכות אפשריות של שינויים בטיסות על היכולת של החברה לספק את השירותים הנרכשים בחו”ל.

 

בתי מלון

הלקוח יודע ומבין כי החברה משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות הלוא הם ספקי השירות, לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות למיניהם.

ייתכן במקרים נדירים כי מלונות שנבחרו לא יהיו זמינים עבור הלקוחות. ספקי השירות הם האחראים לאספקת חדרי המלון. במקרה כזה החברה תעשה כל שביכולתה להעביר את הלקוחות למלון שאינו נופל ברמתו מהמלון הנבחר, בכפוף לאמור בתוכנית הטיול.

הלקוח יודע ומסכים כי החברה אינה אחראית על הפעלת בתי המלון ומתקניהם

החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה הנדרשת על ידי הלקוח במיומנות ולמסור לספקי השירות הרלוונטים את המידע הנדרש לשם ביצוע ההזמנה בהתאם ולוודא התאמת ההזמנה ללקוח. על אף האמור, החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

 

בחלק המובא להלן יוכל למצוא הלקוח מידע והמלצות שנאספו על ידי החברה כשרות ללקוח. שימושו של הלקוח במידע זה על אחריותו בלבד!!

חשוב לדעת

דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ. אנו מציגים את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה על ידי המוסדות הרשמיים באותה מדינה. שובר המלון מזכה את הנוסע בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים במלון. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה לנוסע כל זכות תביעה או החזר כספי.

שעת כניסה לחדרים, במרבית המקומות בעולם, היא משעה 14:00. ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.

הגעה מאוחרת

יש להודיע לחברה עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה הצפוייה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

עזיבת חדרים במלון

במרבית המלונות בעולם מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים. עזיבה מאוחרת עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. מרבית המלונות מתאפשרים השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות

 

אין באפשרות החברה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על פי דרישת הנוסע, (בקומה, כיוון, נוף, דלת מקשרת או באגף המבוקש.)

 

 

מדיניות שינויים וביטולים
שינויים / ביטולים בארץ

בקשת ביטול / שינוי ההזמנה יש להעביר בהקדם לסוכן.

שינויים ו/או ביטולים בחו”ל

בעת הזמנת מלון יופיעו התנאים המפורשים למלון הספציפי תנאי שינוי ו/או ביטול משתנים ממלון למלון בהתאם למדיניות של ספקי בתי המלון. בקשת ביטול השירותים בחו”ל על ידי הלקוח יעשה בכתב בלבד. על הלקוח לקבל אישור מהספק בחו”ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הלקוח בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו על ידי הספק בחו”ל.

בקשות מיוחדות

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים.

באם תעלנה דרישות נגישות שונות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק החברה עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה.

 

מסלול ואופי הטיול

מרבית יעדי החברה הם במקומות אקזוטיים ובמדינות עולם שלישי, על כן יש לקחת בחשבון כי רמת השירותים לא תמיד תואמת לסטנדרט מערבי.

החברה עושה את מירב המאמצים לקיים את הטיול כלשונו. במקרים של תקלות בלתי צפויות לחברה לא תהיה אחריות לאי יכולת לבקר כמתוכנן בגלל סיבות אלו.

 

דמי ביטול:

דמי ביטול בטיולים פרטיים וקבוצתיים (למעט טיולים מאורגנים):

בגלל אופי השרות ובנייתו באופן פרטני עבור כל לקוח בנפרד, דמי הביטול יהיו כפי שכתוב בטופס הזמנת הטיול. דמי ביטול אלו אינם אחידים ופרטניים בהתאם לסוג העסקה ומרכיביה השונים.
יתכנו דמי ביטול גבוהים ולעיתים אף 100%.

על פי הוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים לאחר ביצועה  (ובתנאי שתאריך היציאה הוא פחות מ-7/14 ימים טרם הטיול).

 

 

טיפים

בטיולים הפרטיים המחירים לא כוללים תשר לנותני שירותים.

כח עליון

החברה רשאית לבצע שינויים במסלול הטיול עקב נסיבות של כח עליון ונסיבות שאינן תלויות בחברה כגון: שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות בטחונות כדומה. בכל מקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח, כולל אי נעימות חילוקי דעות וסמכות שיפוט עצם הזמנת הטיול (בין אם במילוי טופס הזמנה / אישור הזמנה במייל או תשלום מקדמה) יחשב כהסכמה לתנאים הכללים באם יתגלעו מחלוקות בין הצדדים אשר לא יבואו על פתרונן, מתחייבים הצדדים לפנות לבורר מוסכם אשר יקבע על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

הלקוח מאשר בחתימתו כי הוא יודע שהחברה תחת פיקוח של אמון הציבור ומשכך הוא מסכים ומאשר כי כל חילוקי הדעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה, הפרתו ו/או לביצועו יובאו בפני בורר אשר ימונה על ידי אמון הציבור/המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ”ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968, והתוספות לחוק.

 

האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.

  :שם

  :אימייל

  :התגובה שלך

  Rate this post